Powered by Smartsupp
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

PROMO: Darmowa dostawa do Paczkomatu InPost 馃摝 dla zam贸wie艅 od 150 z艂

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Instagramie pod nazw膮
鈥濪zie艅 Kobiet i Dzie艅 M臋偶czyzn. 鈥

1. Postanowienia og贸lne

Organizatorem Konkursu s膮: U Mydlarzy Sp z o o z siedzib膮 przy ul. Skoroszewskiej 5A/4, 02-495 Warszawa, identyfikuj膮c膮 si臋 numerem NIP 5223184695, REGON 386274540, KRS 0000845425, kapita艂 zak艂adowy 10 000 z艂 oraz EMK STUDIO MARIUSZ KURKIEWICZ z siedzib膮 przy ul. 艣w. Wawrzy艅ca 3A/66, 60-539 Pozna艅, identyfikuj膮ca si臋 numerem NIP 7631617630, REGON 360959293, dalej zwani 鈥濷rganizatorem鈥.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa polskiego.

Konkurs rozpoczyna si臋 dnia 08.03.2024 r. godz. 10:00 a ko艅czy si臋 dnia 10.03.2024 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.聽

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

Udzia艂 w Konkursie jest dobrowolny i nieodp艂atny.

W Konkursie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, kt贸ra:

zapozna艂a si臋 z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa艂a jego tre艣膰 i wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg艂oszenie udzia艂u w Konkursie;

uko艅czy艂a 18 rok 偶ycia i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;

posiadaj膮cych adres do dor臋cze艅 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w 搂2. ust. 2

Z udzia艂u Konkursie wy艂膮czeni s膮 pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie um贸w cywilnoprawnych, a tak偶e cz艂onkowie najbli偶szej rodziny (ma艂偶onkowie, wst臋pni, zst臋pni oraz rodze艅stwo) wy偶ej wymienionych os贸

Celem wzi臋cia udzia艂u w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegaj膮ce na:

Odpowiedzi na pytanie 鈥濩zym pachnie 艣wi臋towanie?鈥, oznaczeniu os贸b w komentarzu zawieraj膮cym odpowied藕 na pytanie oraz zaobserwowaniu profili spo艂eczno艣ciowych IG: Bracia Mydlarze oraz LunaMoon Conceptstore (dalej: Zadanie Konkursowe).

Uczestnik konkursu powinien udzieli膰 odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu pod wskazanym postem.

W Konkursie wezm膮 udzia艂 wy艂膮cznie Uczestnicy, kt贸rzy wykonaj膮 Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Uczestnik mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie wi臋cej ni偶 1 (s艂ownie: jeden) raz, jednak przys艂uguje mu wy艂膮cznie jedna nagroda.

Organizator zastrzega sobie prawo do usuni臋cia i nie uwzgl臋dnienia w Konkursie wykonanych Zada艅 Konkursowych, kt贸rych autorzy:

a) nie dzia艂aj膮 w w艂asnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) dzia艂aj膮 z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworz膮 fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszaj膮 regulamin serwisu Instagram.

e) u偶yli w Zadaniu Konkursowym s艂owa powszechnie uznanych za obel偶ywe, tre艣ci pornograficznych, tre艣ci propaguj膮cych nienawi艣膰 na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminuj膮cych grupy spo艂eczne, naruszyli dobra osobiste os贸b lub podmiot贸w trzecich b膮d藕 Organizatora.

3 Prawa do wykonanych Zada艅 Konkursowych

Uczestnik zapewnia, 偶e wykonane Zadanie Konkursowe nie b臋dzie narusza膰 jakichkolwiek praw lub d贸br Organizatora, os贸b i podmiot贸w trzecich, w szczeg贸lno艣ci ich praw autorskich maj膮tkowych i osobistych oraz d贸br osobistych.

Uczestnik o艣wiadcza, i偶 przys艂uguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy艂膮czne i nieograniczone prawa autorskie oraz 偶e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci膮偶one 偶adnymi prawami os贸b trzecich, a praca nie by艂a wcze艣niej publikowana.

Na podstawie art. 921 搂 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil膮 wydania Nagrody - nabycia niewy艂膮cznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze艅 czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci臋zca) udziela Organizatorowi niewy艂膮cznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre艣lon膮 technik膮 egzemplarzy utworu, w tym technik膮 drukarsk膮, reprograficzn膮, zapisu magnetycznego oraz technik膮 cyfrow膮;

w zakresie obrotu orygina艂em albo egzemplarzami, na kt贸rych utw贸r utrwalono - wprowadzanie do obrotu, u偶yczenie lub najem orygina艂u albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w spos贸b inny ni偶 okre艣lony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak偶e publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami臋ci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wy艂onienie Zwyci臋zc贸w

Dla zapewnienia prawid艂owo艣ci przeprowadzenia Konkursu, Organizator powo艂a 2 osobow膮 Komisj臋 dalej zwan膮 Komisj膮 Konkursu. Do zada艅 Komisji Konkursu nale偶e膰 b臋dzie czuwanie nad prawid艂owo艣ci膮 przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotycz膮cych Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowie艅 niniejszego Regulaminu oraz wy艂onienie Uczestnik贸w, kt贸rym przyznane zostan膮 Nagrody (dalej: Zwyci臋zc贸w). Decyzje Komisji s膮 ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszcze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

Po zako艅czeniu Konkursu, Komisja Konkursu wy艂oni w艣r贸d uczestnik贸w 5 zwyci臋zc贸w, kt贸rzy w ocenie Komisji Konkursu wykonaj膮 Zadanie Konkursowe poprawnie i w spos贸b najbardziej atrakcyjny.

Zwyci臋zcom Konkursu przyznane zostan膮 nast臋puj膮ce nagrody:

Akcesoria codziennego u偶ytku o warto艣ci ok. 100 z艂 brutto.

Nagrody s膮 zwolnione z podatku dochodowego od os贸b fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Komisja zako艅czy wy艂anianie Zwyci臋zc贸w najp贸藕niej w dniu 15.03.2024 r.

Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przes艂ana Zwyci臋zcom w wiadomo艣ci prywatnej w serwisie Instagram najp贸藕niej dnia 15.03.2024 r.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwyci臋zc臋 Organizatorowi w ci膮gu 14 dni od dnia wys艂ania przez Organizatora, wiadomo艣ci e-mial na adres kontakt@braciamydlarze.pl informacji niezb臋dnych przekazania Nagrody, w tym w szczeg贸lno艣ci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nie przekazania przez Zwyci臋zc臋 w terminie i na zasadach okre艣lonych w ust. 7 powy偶ej danych niezb臋dnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymuj膮cego dan膮 Nagrod臋.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, je艣li brak mo偶liwo艣ci przekazania Nagrody wynikn膮艂 wy艂膮cznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do dor臋czenia Nagrody lub podaniu danych nieprawid艂owych lub niezgodnych z Regulaminem.

Ka偶da Nagroda zostanie przes艂ana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwyci臋zc臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przys艂ania przez Zwyci臋zc臋 w odpowiedzi na informacj臋 powiadamiaj膮c膮 o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umo偶liwiaj膮cych wysy艂k臋 Nagrody.

Fundatorem Nagr贸d jest Organizator.

Zwyci臋zca nie mo偶e przenie艣膰 praw do przyznanej nagrody na osob臋 trzeci膮.

Zwyci臋zca ma mo偶liwo艣膰 zrzeczenia si臋 prawa do przyznanej mu Nagrody sk艂adaj膮c Organizatorowi stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie.

W Konkursie mo偶na otrzyma膰 Nagrod臋 tylko 1 (s艂ownie: jeden) raz.

Nagroda zostanie wys艂ana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo do 偶膮dania zamiany Nagrody na nagrod臋 pieni臋偶n膮.

5. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest mo偶liwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Badylarska 21, 02-484 Warszawa oraz na adres e-mail kontakt@braciamydlarze.pl

Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestnik贸w na udzia艂 w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczeg贸lno艣ci w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.

Dane osobowe Uczestnik贸w b臋d膮 przetwarzane w zakresie i w celu niezb臋dnym do przeprowadzenia Konkursu, wy艂onienia Zwyci臋zc贸w, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwyci臋zc贸w r贸wnie偶 powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e stanowi warunek wydania Nagr贸d Zwyci臋zcom czy z艂o偶enia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zako艅czeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅 lub wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cego z przepis贸w prawa, nie d艂u偶ej ni偶 przez 5 lat, od ko艅ca roku kalendarzowego w kt贸rym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, tj. dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofn膮膰 zgod臋, w ka偶dym czasie, a wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni臋cie zgody wymaga zg艂oszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@braciamydlarze.pl

Odbiorc膮 danych s膮: podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingowe, us艂ugi pocztowe, podmioty z kt贸rymi wsp贸艂pracuje Organizator w ramach us艂ug ksi臋gowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczeg贸lno艣ci jak KAS, organy 艣cigania.

Dane osobowe nie s膮 przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje

Uczestnikom Konkursu przys艂uguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem 鈥濺eklamacja: Konkurs Co to za myd艂o na adres e-mail kontakt@braciamydlarze.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Badylarska 21, 02-484 Warszawa zwi膮zanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak偶e do 14 dni po zako艅czeniu Konkursu.

Pismo zawieraj膮ce reklamacj臋 powinno wskazywa膰 imi臋 i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na kt贸ry wys艂ana zostanie odpowied藕 na reklamacje.

Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamacj臋 listem poleconym wys艂anym na adres podany w pi艣mie zawieraj膮cym reklamacj臋.

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wy艂膮cza prawa Uczestnika do dochodzenia roszcze艅 przys艂uguj膮cych mu na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym na drodze post臋powania s膮dowego.

7. Postanowienia ko艅cowe i informacje techniczne.

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 11.12.2023

Konkurs nie jest loteri膮 promocyjn膮 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak艂adach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z p贸藕n. zm.) i nie podlega regu艂om zawartym w ww. ustawie i rozporz膮dzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak mo偶liwo艣ci przes艂ania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le偶膮cych wy艂膮cznie po stronie Uczestnika.

Regulamin Konkursu udost臋pniony jest w czasie trwania Konkursu za po艣rednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.braciamydlarze.pl i w siedzibie Organizatora.

Organizator zobowi膮zuje si臋 do do艂o偶enia wszelkich stara艅 celem polubownego za艂atwienia wszelkich spor贸w mog膮cych powsta膰 w zwi膮zku przeprowadzeniem Konkursu.

S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w jest s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim zwi膮zana.

Podmiotem wy艂膮cznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyra偶aj膮 zgod臋 na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialno艣ci mog膮cej powsta膰 w zwi膮zku z organizowaniem Konkursu.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestnik贸w o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Natychmiastowe szybkie p艂atno艣ci, blik, p艂atno艣膰 kart膮

Zap艂a膰 nawet 30 dni po zakupie

Przelew tradycyjny

U Mydlarzy Sp. z o.o.

Ul. Skoroszewska 5A/4,
02-495 Warszawa

NIP: 5223184695

Nr konta:

37 1090 2590 0000 0001 5097 5854

Bank Santander

Tytu艂 przelewu: Zam贸wienie numer鈥.

Kwota: podana w potwierdzeniu zam贸wienia

Koszyk

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Brakuje Ci 150 z艂 do darmowej dostawy.
No more products available for purchase

Tw贸j koszyk jest pusty